Wybierz język:

  • Polish
  • English
 
 
ce14.jpg

Objaśnienia do formularza rejestracji próbek on-line


1.    Formularz rejestracji próbek jest skomunikowany z bazą danych próbek Poznańskiego Laboratorium Radiowęglowego

2.    Formularz jest podzielony na 3 sekcje:
a)    opis konkretnej próbki
b)    opis stanowiska z którego pochodzi próbka
c)    dane kontaktowe (w szczególności adres pocztowy i e-mail) zleceniodawcy (tj. osoby rejestrującej próbkę), oraz dane płatnika tj. instytucji/osoby która zapłaci za datowanie. Zakłada się, że dane płatnika są dokładnie takie, jakie winny być później podane na fakturze za datowanie próbki.

3.    Wypełnienie niektórych pól formularza jest obowiązkowe, i takie pola są zaznaczone kolorem zółtym. Wypełnienie innych pól nie jest obowiązkowe, niemniej jednak jest zalecane.

4.    Szczególnym polem formularza jest nazwa próbki (sample name), gdyż w naszej bazie danych każda próbka ma niepowtarzalną nazwę. W związku z tym, jeśli nazwa nowo rejestrowanej próbki już istnieje w naszej bazie danych, formularz poprosi o zmodyfikowanie nazwy wprowadzanej próbki.

5.    Rejestracja próbki w bazie danych jest dokonywana po naciśnięciu przycisku SUBMIT. Po naciśnięciu SUBMIT, system sprawdza czy wszystkie obowiązkowe pola formularza zostały wypełnione (punkt 3,objaśnień), oraz czy nazwa próbki nie występuje już w bazie (punkt 4). W przypadku gdy jeden z powyższych warunków nie jest spełniony, próbka nie jest zarejestrowana i klient jest proszony o zmodyfikowanie wprowadzonych danych. Na formularzu, przycisk SUBMIT jest wyświetlony w dwóch miejscach (na górze i u dołu), i naciśnięcie dowolnego z nich uruchamia tą samą procedurę rejestracji.

6.    Formularz nie pozwala na edycję danych próbki raz zarejestrowanej. Aby chronić przed przypadkową rejestracją próbek z niepełnymi lub błędnymi danymi, formularz nie zarejestruje próbki jeśli nie zostanie w nim zaznaczone pole potwierdzenia (confirmation box) umieszczone ponad przyciskiem SUBMIT. Dodatkową możliwość sprawdzenia poprawności danych otwiera przycisk CHECK/PRINT. Po jego naciśnięciu, w osobnym oknie przeglądarki internetowej zostają wyświetlone tabele z pełną zawartością wypełnionych pól formularza. Tabele w tej formie można łatwo wydrukować lub  skopiować do notatnika.

7.    W ogólności, wszystkie pola formularza przyjmują dowolny tekst (o długości do 250 znaków). Obok niektórych pól (material of sample, contamination, field of study, type of site), wyświetlone są pomocnicze listy najczęściej występujących opcji, i jeśli możliwe, zalecane jest wypełnienie pola jedną z opcji z wyświetlonej listy (przez wybranie opcji i wciśnięcie przycisku SELECT).

8.    Dla przejrzystości rejestru zalecane jest aby nazwa próbki rozpoczynała się od słowa (np. od nazwy stanowiska).

9.    Formularz może być używany przez stałych klientów, którzy datowali już próbki w naszym laboratorium, i przez nowych klientów. Każdy stały klient ma indywidualną nazwę użytkownika (login) i hasło (password). Nazwa użytkownika i hasło dla nowego klienta są tworzone dopiero po otrzymaniu przez laboratorium pierwszej przesyłki z próbkami danego klienta.

10.    Po zalogowaniu do systemu, klient uzyskuje dostęp do danych wcześniej zarejestrowanych przez siebie próbek, i może je wykorzystać przygotowując formularz rejestracji nowej próbki. Dane te są zgromadzone w 4 sekcjach, dotyczących konkretnej próbki, stanowiska, zleceniodawcy i płatnika. Przywołanie danych poprzednio zarejestrowanej próbki (stanowiska, zleceniodawcy, płatnika) następuje po wybraniu jednej pozycji z przewijanej listy wyświetlonej  w odpowiedniej sekcji i naciśnięciu przycisku SELECT. Powoduje to wypełnienie wszystkich pól odpowiedniej sekcji danymi wybranej próbki (stanowiska, zleceniodawcy, płatnika). Rzecz jasna, przed zarejestrowaniem nowej próbki zawartość każdego pola można dowolnie edytować. W szczególności, przed wciśnięciem przycisku SUBMIT powinno się zmienić nazwę próbki.

Oprócz w/w danych, formularza dodatkowo informuje (w polu: Job no.) o numerze pracy, w ramach której dana próbka została zbadana (lub jest/będzie badana) w naszym laboratorium. Proszę zwrócić uwagę, że numer pracy jest nadawany przez laboratorium dopiero po fizycznym dotarciu próbki do laboratorium. Tak więc, pole Job no. może być wyświetlone puste, co oznacza, że próbka zarejestrowana przez klienta nie dotarła jeszcze do laboratorium. Zawartość tego pola w formularzu nie da się edytować.

11.    Nowy klient (nie mający nazwy użytkownika i hasła) nie ma dostępu do bazy danych i nie może wykorzystywać danych wcześniej zarejestrowanych próbek. Jednak, po zarejestrowaniu danej próbki, formularz pamięta zawartość już wypełnionych pól, i dane wyświetlone na formularzu mogą być wykorzystane w opisie następnej próbki. Wyświetlana informacja jest tracona po zamknięciu okna z formularzem. Dlatego, zarejestrowanie serii próbek przez nowego klienta najlepiej przeprowadzić w jednej sesji.

12.    Formularz jest również pomocny w przesyłaniu dodatkowej informacji graficznej. Taka informacja nie jest przechowywana w naszej bazie danych, i zalecane jest przesłanie jej pocztą elektroniczną w formie dołączonych plików. Ułatwieniu komunikacji służy w formularzu przycisk SEND E-MAIL, umieszczony bezpośrednio pod przyciskiem SUBMIT. Naciśnięcie SEND E-MAIL powoduje otwarcie okna z domyślnym programem pocztowym klienta. Domyślnie, depesza jest wysyłana na adres e-mail Laboratorium Radiowęglowego, a jej kopia na adres e-mail osoby rejestrującej próbkę. Aby ułatwić porządkowanie depesz na skrzynce Laboratorium, domyślny temat depeszy jest ściśle związany z nazwą rejestrowanej próbki. Dlatego, dla nowych klientów przycisk SEND E-MAIL staje się widoczny dopiero po pomyślnym zarejestrowaniu pierwszej próbki, podczas gdy dla stałych klientów SEND E-MAIL staje się widoczny po wybraniu jednej nazwy z listy wcześniej zarejestrowanych próbek. Oczywiście, jeśli informacja graficzne jest wspólna dla kilku próbek, zaleca się wysłanie tylko jednej depeszy e-mail. 
© 2021 Poznańskie Laboratorium Radiowęglowe
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.